ŞEHİR PLANLAMA

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI

Bölgesel veya şehir ölçeğinde hazırlanan Çevre Düzeni Planları; kapsadığı alanın ekonomik, ekolojik, tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım aksları ve morfolojik özelliklerini ele alarak genel arazi kullanımlarını, politika ve stratejilerini belirleyen planlardır. Arz Şehircilik; 1/25.000, 1/50.000 ve 1/100.000 ölçekte Çevre Düzeni Planı hazırlama hizmeti sunmaktadır.

NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI

Kent ve kentin daha küçük birimlerinikapsayan Nazım İmar Planları; Çevre Düzeni Planı’ndan gelen karar ve fonksiyonları 1/5.000 ölçekte daha detaylı biçimde ele alan, yapılaşma koşullarını ada veya süper ada kütleleri halinde gösteren, ulaşım akslarının detaylıca gösterildiği planlardır. Uygulama İmar Planları ise Nazım İmar Planı’ndan gelen karar ve fonksiyonları 1/1.000 ölçekte, her bir parsel için getirilen yapılaşma koşullarını açıkça gösteren, ulaşım akslarının genişliğini belirten planlardır. Arz Şehircilik; Nazım ve Uygulama İmar Planı hazırlama hizmeti sunmaktadır.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (TADİLATI)

İmar planı bulunan bir bölgede yer alan parsel veya parsellerin, plan kararları ile mevcut ihtiyacı karşılayamıyor olması, imar planı yapımı sürecinden kaynaklanabilecek fonksiyon veya işlev bozuklukları nedeni ile yaşanan hak kayıpları gibi problemlerin giderilebilmesi için, kamu yararı ilkesi göz önünde bulundurularak Şehir Plancısı tarafından yapılabilen işlemlere İmar Planı Değişikliği (Tadilatı) denilmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için, değişiklik talebinin yapıldığı parsel veya bölgenin mevcut fonksiyonu ve istenilen fonksiyon iyice irdelenmeli ve kamu yararı ilkeleri ile örtüşecek değişiklik dosyaları hazırlanmalıdır. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ile İmar Planı Değişikliği (Tadilatı) hizmeti sunmaktadır.

KENTSEL TASARIM PROJELERİ

Kentin özellikle merkezi alanlarında yer alan, yaya kullanımının sık olduğu, nirengi noktası olarak nitelendirilebilecek bölgelerin mevcut işlevini daha verimli kılmak ve çeşitli kentsel ögeler ile mekanı zenginleştirmek için yapılan, kent mobilyalarının biçimine kadar detay içeren projelere Kentsel Tasarım Projeleri denilmektedir. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan Şehir Plancısı, Mimar ve Peyzaj Mimarları ile Kentsel Tasarım hizmeti sunmaktadır.

ORGANİZE (OSB) VE KÜÇÜK SANAYİ İMAR PLANLARI

Sanayi alanlarının üretim alanlarına göre daha verimli konum ve büyüklüklere sahip olmasını sağlamak amacı ile Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi İmar Planları yapılması gerekmektedir. Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ile Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi İmar Planları hizmeti sunmaktadır.

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI – TURİZM MASTER PLANLARI – ULAŞIM ETÜT VE PLANLARI

Arz Şehircilik; bünyesinde yer alan uzman Şehir Plancısı ekibi ile Koruma Amaçlı İmar Planı, Turizm Master Planı, Ulaşım Etüt ve Planı hizmeti sunmaktadır.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi,
Mumhane Caddesi, Nimet Han, No: 45/35
Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL

Email: info@planarz.com